hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

Obecní úřad-povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle § 106/99 Sb.

Oficiální název

  Obec Prosečné

Důvod
a
způsob založení

Obec Prosečné byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

  Starosta obce: Jiří Bachtík

 Zaměstnanci obecního úřadu:

Miroslava Böhmová - účetní
Marie Möhvaldová– výdejní místo ČP

 ZASTUPITELÉ OBCE  volební období 2018-2022

Bachtík Jiří       (starosta)        -  STAN

Basař Jan                                  -  Pravé Prosečné (PP)

Basařová Kateřina Bc.              -  PP

Dostálek Jan                             -  STAN

Fejfarová Andrea                       -  STAN

Krejčíř Vladimír                         -  PP

Novák Jiří   (místostarosta)     -  STAN

Tomanica Aleš Bc.                    -  STAN

Zeman Pavel                             -  STAN

Kontaktní spojení

Adresa:
Prosečné čp. 37

543 73 Prosečné

Tel.: 499441150
E-mail:  obec.prosecne@iol.cz                                         Mobilní telefon - starosta obce: 724 180 860

Úřední hodiny

  Po:

 8,00 - 11,30/12,30 – 17,00

 Út: 

 8,00 - 12,00

 St:

 8,00 - 11,30/12,30 – 17,00

 Čt:

8,00 - 11,30/12,30 – 14,30

 Pá:

8,00 - 12,00

 

 Internetové stránky:   www.obecprosecne.cz

 

Platby
lze poukázat

Platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedený bankovní účet nebo uhradit v hotovosti v úřední hodiny v budově obecního úřadu.

Číslo bankovního účtu: 6323601/0100
Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Vrchlabí

Platby ve správním obvodu obce:

poplatek za odpad
poplatek za psy
pachtovné z pozemků
nájemné z bytů
nájemné - nebytové prostory 

IČO

00278203

DIČ

Obec není plátcemdaně z přidané hodnoty.

Dokumenty

Všechny dokumenty naleznete na úřední desce nebo v archivu úřední desky na OÚ.

Obecně závazné vyhlášky obce jsou na webových stránkách obce nebo k fyzickému nahlédnutí na úřadu obce v úředních hodinách.

Rozpočet

Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce nebo k fyzickému nahlédnutí na úřadu obce v úředních hodinách.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • písemně
 • osobně
 • e-mailem
Opravné prostředky
podle zákona 106/1999 Sb.

§ 15 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 (1)Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

(2)Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

§ 16 Odvolání

(1)Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2)Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3)Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4)Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1)Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

 b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

 (2)Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3)Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

 b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4)O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5)Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 a) postup povinného subjektu potvrdí,

 b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

 c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7)Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

 a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

 b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

 c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8)Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9)Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

 (10)Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Formuláře

Obec poskytuje formuláře na vyžádání. Bližší informace získáte na obecním úřadě.

Návody pro řešení životních situací

O informace pro řešení různých životních situací můžete požádat osobně na úřadu obce.

Informace rovněž získáte na Portálu veřejné správy České republiky   http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Předpisy

Přehled nejdůležitějších zákonů:

 • zákon č. 106/1999 Sb.
 • zákon č. 71/1967 Sb.
 • zákon č. 227/2000 Sb.
 • zákon č. 495/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb.
 • zákon č. 128/2000 Sb.
 • zákon č. 133/2000 Sb.
 • zákon č. 565/1990 Sb.
 • zákon č. 200/1990 Sb.
 • zákon č. 50/1976 Sb.
 • Platné obecně závazné vyhlášky a usnesení zastupitelstva obce

Tyto předpisy jsou rovněž přístupné k fyzickému nahlédnutí na úřadu obce v úředních hodinách.

Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví sazebník, který je k dispozici na OÚ. Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za pořizování kopií a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. 

Seznam zřizovaných  organizací


Obec Prosečné je zřizovatelem Mateřské školy Prosečné.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSEČNÉ
ředitelka: Bc. Dana Šubrtová
telefon: 499441147
adresa: Prosečné čp. 37,  543 73 Prosečné