hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROSEČNÉ

Mateřské škola Prosečné vyhlašuje zápis na školní rok 2018/2019

 

Po projednání se zřizovatelem mateřské školy bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, v následujících termínech

 

ve dnech 2. května od 10 hodin do 14 hodin,

3. května od 10 hodin do 14hodin v budově MŠ

 

Kritéria přijetí na školní rok 2018/2019:

 

1) děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola spádová, od nejstarších po nejmladší,

2) děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu,

3) děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnout pátého roku věku, pro které není mateřská škola spádová podle věku od nejstarších po nejmladší,

          4) děti s trvalým pobytem mimo obec Prosečné,

          5) do výše nejvyšší povoleného počtu dětí uvedeného ve školským rejstříku

 

Podle stanovených kritérií bude postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Od školního roku 2018/2019 bude přijímáno 6 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.

 

 

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI o přijetí si můžete vyzvednout před termínem zápisu v budově Mateřské školy, Prosečné nebo stáhnout na webových stránkách obce Prosečné - formuláře.

 

Podmínky pro přijetí:

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanovených pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

V uvedený termín přineste k zápisu :

Øvyplněný formulář      

                           - žádost o přijetí

                  - potvrzení dětským lékařem o očkování dítěte

Øobčanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení do 30 dnů nebo ve složitějších případech do 60 dnů.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněným seznamu přijatých dětí s registračními čísly na vývěsce OÚ Prosečné před MŠ.

 

 

Dana Šubrtová – ředitelka Mateřské školy, Prosečné