hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 27.5.2021 OD 18:00

Navržený program jednání:

 1.   Zahájení
 2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3.   Rozpočtové opatření
 4.   Účetní závěrka obce Prosečné za r. 2020
 5.   Závěrečný účet obce a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020
 6.   Účetní závěrka Mateřské školy Prosečné za r. 2020
 7.   Cenová nabídka na odvlhčení budovy MŠ a OÚ, Prosečné čp. 37
 8.   Nabídka na stabilní ozvučení sálu KD Prosečné
 9.   Školní autobusové spoje Prosečné-Hostinné  – nové linky, projednání příspěvku  obce
 10.   Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
 11.   Pozemkové úpravy – zahájení zjišťování hranic pozemků, úvodní jednání KoPÚ
 12.   Nakládání s komunálními odpady – změny v systému, množství odpadů za 1.Q /2021  
 13.   Zadání zpracování projektové dokumentace na opravy mostů
 14.   Dětský den – příspěvek na drobné ceny pro děti
 15.   Různé – stanovisko odboru dopravy Kraje ke stavu silnice III.tř. v obci, poděkování společnostI Zdravotní klaun o.p.s., …

 

Návrhy na doplnění programu lze podat písemně nejpozději 26. 5. 2021 do 12.00 h.

              KONÁNÍ VZZO  SE ŘÍDÍ  NAŘÍZENÍMI VLÁDY PLATNÝMI V DEN KONÁNÍ

 

Vstup zastupitelům i veřejnosti bude umožněn

   pouze s respirátorem FFP2, příp. chirurg. rouškou