hlavni foto foto 1 foto 2 foto 3 foto 4

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ 17.05.2017 OD 19:00

Navržený program jednání:

     

1.      Zahájení

2.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3.      Rozpočtová opatření

4.      Žádost o souhlas se stavbou vodovodní přípojky přes p.p.č. 1127, k.ú. Dolní Dvůr

  Smlouva o právu umístit a provést stavbu – vodovodní přípojka pro čp. 103, Dol. Dvůr

5.      Změna stanov Svazku obcí Horní Labe

6.      Cenová nabídka - Hromosvody čp. 24 Prosečné

7.      Smlouva o pachtu zemědělských pozemků v majetku obce – záměr obce z 20.4.2017

8.      Linka bezpečí – žádost o podporu

9.      Různé

10.   Diskuse

11.   Usnesení

12.   Závěr